طرح های عضویت

 • طرح عضویت برنزی

  500,000 تومان2,000,000 تومان

  در ارائه خدمات موسسه به صورت سالانه خدمات عمومی بصورت یک بسته در اختیار کارفرمایان قرار گیرد. با توجه به نیاز های متفاوت مشتریان چه به لحاظ نوع و چه اندازه آنها این بسته ها به سه دسته برنزی ، نقره ای و طلایی تقسیم گردیده است. هدف از تهیه این بسته ها رفع برخی از دغدغه های کارفرمایان از قبیل تامین نیروی تخصصی در امور مالی ، انتخاب نرم افزار های مالی مناسب با فعالیت ، مشاوره تخصصی بخصوص حوزه های مالی ؛ مالیاتی و بیمه ای می باشد.

  در بسته برنزی خدمات زیر به صورت سالانه به مشتریان ارائه می گردد :

  1. نیاز سنجی و معرفی نیروی متخصص در حوزه مالی
  2. مشاوره در انتخاب نرم افزار مالی
  3. دسترسی به بانک اطلاعاتی بروز قوانین و مقررات مرتبط با حوزه مالی
  4. مشاوره تلفنی تا میزان 5 ساعت در سال
  5. پاسخگویی به سوالات فنی مالی و قوانین و مقررات ظرف حداکثر 72 ساعت
  6. عضویت رایگان در خدمات انفرادی تا سقف 3 نفر
  7. امکان استفاده از 10 % تخفیف سبد خدمات موسسه

   

 • طرح عضویت طلایی

  25,000,000 تومان40,000,000 تومان

  ارائه خدمات موسسه به صورت سالانه خدمات عمومی بصورت یک بسته در اختیار کارفرمایان قرار گیرد. با توجه به نیاز های متفاوت مشتریان چه به لحاظ نوع و چه اندازه آنها این بسته ها به سه دسته برنزی ، نقره ای و طلایی تقسیم گردیده است. هدف از تهیه این بسته ها رفع برخی از دغدغه های کارفرمایان از قبیل تامین نیروی تخصصی در امور مالی ، انتخاب نرم افزار های مالی مناسب با فعالیت ، مشاوره تخصصی بخصوص حوزه های مالی ؛ مالیاتی و بیمه ای می باشد.

  در بسته طلایی خدمات زیر به صورت سالانه به مشتریان ارائه می گردد

  1. نیاز سنجی و معرفی نیروی متخصص در حوزه مالی
  2. مشاوره در انتخاب نرم افزار مالی
  3. دسترسی به بانک اطلاعاتی بروز قوانین و مقررات مرتبط با حوزه مالی
  4. مشاوره تلفنی ، آنلاین و حضور یک روز در ماه
  5. پاسخگویی به سوالات فنی مالی و قوانین و مقررات ظرف حداکثر 24 ساعت
  6. عضویت رایگان در خدمات انفرادی تا سقف 10 نفر
  7. نیاز سنجی آموزشی و آموزش کاربردی تیم مالی
  8. امکان استفاده از 30 % تخفیف سبد خدمات موسسه
 • طرح عضویت نقره ایی

  1,800,000 تومان14,400,000 تومان 1,740,000 تومان14,400,000 تومان

  در ارائه خدمات موسسه به صورت سالانه خدمات عمومی بصورت یک بسته در اختیار کارفرمایان قرار گیرد. با توجه به نیاز های متفاوت مشتریان چه به لحاظ نوع و چه اندازه آنها این بسته ها به سه دسته برنزی ، نقره ای و طلایی تقسیم گردیده است. هدف از تهیه این بسته ها رفع برخی از دغدغه های کارفرمایان از قبیل تامین نیروی تخصصی در امور مالی ، انتخاب نرم افزار های مالی مناسب با فعالیت ، مشاوره تخصصی بخصوص حوزه های مالی ؛ مالیاتی و بیمه ای می باشد.

  در بسته نقره ای خدمات زیر به صورت سالانه به مشتریان ارائه می گردد

  1. نیاز سنجی و معرفی نیروی متخصص در حوزه مالی
  2. مشاوره در انتخاب نرم افزار مالی
  3. دسترسی به بانک اطلاعاتی بروز قوانین و مقررات مرتبط با حوزه مالی
  4. مشاوره تلفنی و آنلاین تا میزان 2 ساعت در ماه
  5. پاسخگویی به سوالات فنی مالی و قوانین و مقررات ظرف حداکثر 48 ساعت
  6. عضویت رایگان در خدمات انفرادی تا سقف 5 نفر
  7. امکان استفاده از 20 % تخفیف سبد خدمات موسسه

Theme Settings